Up-track First Train Last Train
Jiahuihu 05:30 22:30
Ciqu 05:32 22:32
Ciqubei 05:35 22:35
Beishenshu 05:38 22:38
Shibalidian 05:44 22:44
Zhoujiazhuang 05:47 22:47
Shilihe -- --
Down-track First Train Last Train
Shilihe 05:55 22:30
Zhoujiazhuang 05:57 22:32
Shibalidian 06:00 22:35
Beishenshu 06:06 22:41
Ciqubei 06:09 22:44
Ciqu 06:12 22:47
Jiahuihu -- --